Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia rolne:

  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników (przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna rolnika, osób pozostających z rolnikiem we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób pracujących w gospodarstwie rolnym za szkody wyrządzone w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa).
  • ubezpieczenie budynków rolniczych (przedmiotem ubezpieczenia są będące w posiadaniu rolnika budynki trwale związane z gruntem i posiadające fundamenty oraz dach; zakresem obojętne są szkody spowodowane przez ogień i inne zdarzenia losowe).

 

Traktor na ulicy


Dobrowolne ubezpieczenia rolne:

  • ubezpieczenie mienia ruchomego w gospodarstwach rolnych oraz ruchomości domowych (przedmiotem ubezpieczenia może być mienie ruchome m.in. urządzenia i wyposażenie służące potrzebom gospodarstwa rolnego, ziemiopłody i zwierzęta gospodarskie od ognia i innych zdarzeń losowych; ruchomości domowe i stałe elementy wyposażenia mieszkania od ognia i innych zdarzeń losowych oraz kradzieży z włamaniem i rozboju; maszyny rolnicze od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od szkód casco; uprawy od ognia w trakcie mechanicznego zbioru),
  • ubezpieczenie zwierząt od padnięcia i uboju z konieczności,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej (agroturystyka).

 

Pamiętaj! Jeżeli jesteś rolnikiem, który uzyskał płatności bezpośrednie w ramach systemu wsparcia bezpośredniego, ubezpieczając swoje uprawy spełnisz obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia upraw rolnych wynikający z ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

 


Jeśli masz pytania, kliknij przycisk i napisz do nas za pomocą prostego formularza kontaktowego. Odpowiemy tego samego dnia.

Czytaj więcej